Home กระสังเกมส์

1 พฤศจิกายน 2560    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ค่าเสื่อม 20%) ปีงบ 2561

10 พฤศจิกายน 2560  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ค่าเสื่อม 70%) ปีงบ 2561 และแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ปีงบ 2561

4 ธันวาคม 2560          ประกาศและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 

8 ธันวาคม 2560       ประกาศเผยแพร่ตัดสินผลการจัดซื้อ(เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อนเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ) หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย "งบลงทุนค่าเสือม 20%"

8 ธันวาคม 2560       ประกาศเผยแพร่ตัดสินผลการจัดซื้อ(เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ AED)และ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบThermal ไม่น้อยกว่าA4)บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร์ จำกัด "งบลงทุนค่าเสื่อม 20%"

8 ธันวาคม 2560       ประกาศเผยแพร่ตัดสินผลการจัดซื้อ(ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ)ไวท์ เปเปอร์ ซัพพลาย"งบลงทุนค่าเสื่อม 70%"

4 มกราคม 2561       ประกาศเผยแพร่จัดจ้างซ่อมแซมห้องให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังและห้องให้บริการผู้ป่วยนอก รพ.สต.บ้านจอม

4 มกราคม 2561         ประกาศเผยแพร่จัดจ้างซ่อมแซมห้องให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังและห้องแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านสวนใหม่

10 มกราคม 2561       ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

23 มกราคม 2561       ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

26 มกราคม 2561       ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

26 มกราคม 2561       ประกาศขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

8 กุมภาพันธ์ 2561      ประกาศขออนุมัติประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร รพ.สต.บ้านหนองพลวง

8 กุมภาพันธ์ 2561      ประกาศขออนุมัติประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร รพ.สต.บ้านเพชร

8 กุมภาพันธ์ 2561      ประกาศขออนุมัติประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร รพ.สต.สองชั้น

14 กุมภาพันธ์ 2561    ประกาศราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1  เครื่อง

3 มีนาคม 2561        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

7 มีนาคม 2561        ประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค แบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน 2 เครื่อง

7 มีนาคม 2561     ประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ เครื่องวัดความยาวรากฟันแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

19 มีนาคม 2561   ประกาศและเพยแพร่ประชาสัมพันธ์ซื้อหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED พร้อมติดตั้ง

21 มีนาคม 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไฟเฟสิค แบบจอสีพร้อมวัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกสซิเจน

27 มีนาคม 2561    ประกาศและเพยแพร่ประชามสัมพันธ์การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ จำนวน 1 เครื่อง

17 เมษายน 2561    ประกาศและเพยแพร่ประชามสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างแบบประกวดราคาผ่านระบบ EGP (e-bidding)งานต่อเติมห้องทันตกรรม ราคา 1,995,700 จำนวน 1 รายการ เอกสารเพิ่มเติม  แบบแปลน , แบบสรุปราคากลาง ปร.4 , แบบสรุปราคากลาง

9 กรกฎาคม 2561   ประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกระสัง

26 กรกฎาคม 2561   ประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างปรับปรุงงานโครงสร้างทางกายภาพห้องแยกโรค  

9 สิงหาคม 2561    ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) รายละเอียดและคุณลักษณะ,เอกาสารประกวดราคาซื้ิอ

9 สิงหาคม 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 

25  ตุลาคม 2561    ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(ค่าเสื่อม)ระดับหน่วยบริการ 70% ประจำปีงบประมาณ 2562

31 ตุลาคม 2561    ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(ค่าเสื่อม)ระดับหน่วยบริการ 20% ประจำปีงบประมาณ 2562

1 พฤศจิกายน 2561    ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 


 

                                

 

 


 

 

  
paydayinn | Hosted Exchange 2010
เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting