Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 *** แบบฟอร์ม การเบิจ่ายต่างๆ งานการเงินและบัญชี ***

          - ตัวอย่าง แบบตอบรับเข้าร่วม

          - ตัวอย่าง ขอเชิญวิทยากรภายนอกหน่วยงาน

          - ตัวอย่าง ขอเชิญวิทยากรภายในหน่วยงาน

          - ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

          - ตัวอย่าง ขออนุมัติจ่ายเงิน

          - ตัวอย่าง การเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

          - แบบฟอร์ม แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก

          - แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม-8708-ส่วนที่-1-และ-2

          - แบบฟอร์ม ใบรับแทนใบเสร็จรับเงิน-บก-111

          - แบบฟอร์ม  แบบฟอร์ม-8708_ส่วนที่-2-ใบขวาง

          - แบบฟอร์ม แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

 

 คู่มือ แนวทางปฎิบัติกลาง กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน  

ดาวน์โหลด  รายละเอียดเพิ่มเติม

 คู่มือรายงานผลการปฎิบัติงานตามแนวทางปฎิบัติกลาง กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ดาวน์โหลด  รายละเอียดเพิ่มเติม

 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ

ดาวน์โหลด  รายละเอียดเพิ่มเติม

คำสั่งคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และไกล่เกลี่ย ระดับโรงพยาบาล  ดาวน์โหลด  รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน  ดาวน์โหลด  รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานความเสี่ยงโรงพยาบาลกระสัง ดาวน์โหลด  รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด  รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลการจัดโครงการชี้แจงความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์สับซ้อน 
ดาวน์โหลด  รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดาวน์โหลด  รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ดาวน์โหลด  รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลด  รายละเอียดเพิ่มเติม 

 


 

 


 

  

 

 
spotya | Exchange Hosting
เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting