ผู้อำนวยการ

DR.jpg

Calendar

June 2022
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

ผู้เยี่ยมชม

185191
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
60
134
318
184035
4362
4884
185191

Your IP: 18.232.59.38
Tue, 28 Jun 2022 00:41:02 +0000

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา) รายละเอียดแนบ

           -   วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒  รายละเอียดแนบ

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

ในการจัดซื้อจัดจ้าง  รายละเอียดแนบ

        -   รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รายละเอียดแนบ

      - แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดแนบ 

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  รายละเอียดแนบ

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  รายละเอียดแนบ

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดัชนีความโปร่งใส่
ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง
EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกระบวนงาน ITA รายละเอียดแนบ
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรา กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบ
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รายละเอียดแนบ
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ รายละเอียดแนบ

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB5หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร รายละเอียดแนบ
EB6  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่  รายละเอียดแนบ
EB7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่  รายละเอียดแนบ

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  รายละเอียดแนบ
EB9  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
       EB9-1  รายละเอียดแนบ
       EB9-2  รายละเอียดแนบ 
       EB9-3  รายละเอียดแนบ

ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี รายละเอียดแนบ
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) รายละเอียดแนบ
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  รายละเอียดแนบ

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ รายละเอียดแนบ
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ  รายละเอียดแนบ

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  รายละเอียดแนบ

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน รายละเอียดแนบ

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน รายละเอียดแนบ

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน    รายละเอียดแนบ
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ รายละเอียดแนบ

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน รายละเอียดแนบ
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน รายละเอียดแนบ
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ รายละเอียดแนบ

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดแนบ
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดแนบ

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียดแนบ
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ รายละเอียดแนบ