Home

postheadericon โรงพยาบาลกระสัง ยินดีต้อนรับ

 

             แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 
                        - มาตรการ/กลไก การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 
                        - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  2562

        ข่าวประกาศ 

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ  กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล  จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ  กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล  จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล  จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ตาราง ปปช. 

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 22 มกราคม 2562  ประกวดราคา

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องปั่นหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(Hematocrit) จำนวน 4  เครื่อง 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  TOR  

                ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องปั่นหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(Hematocrit) จำนวน  4  เครื่อง

วันที่ 18 ธันวาคม 2561  ตาราง ปปช.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องปั่นหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(Hematocrit) จำนวน 4  เครื่อง 

วันที่ 25 มกราคม 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ถังออกซิเจนขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 คิว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 ถัง)

  วันที่ 16  พฤศจิกายน 2561  ถังออกซิเจน

  ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดูดเสมหะขนาดเล็กจำนวน 1 เครื่อง)

  วันที่ 16  พฤศจิกายน 2561  สเปคเครื่องดูดเสมหะ

  ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง)

  วันที่ 16  พฤศจิกายน 2561  TOR เครื่องผลิตออกซิเจน

  ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(รถเข็นใส่อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน 6 ลิ้นชัก พร้อมเสาน้ำเกลือ ถังขยะ และกระดานรองหลัง CPR (ABS) ) จำนวน  14  คัน

  วันที่ 16  พฤศจิกายน 2561  TOR 

               ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง จำนวน 1 แห่ง  ลงวันที่  30 พฤศจิกายน 2561

               ประกาศการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง จำนวน 4 เตียง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2561 

  ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์(รถเข็นใส่อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน 6 ลิ้นชัก พร้อมเสาน้ำเกลือ ถังขยะ และกระดานรองหลัง CPR (ABS) ) จำนวน  14  คัน

วันที่ 18  ธันวาคม  2561  ตาราง ปปช.รถเข็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(รถเข็นใส่อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน 6 ลิ้นชัก พร้อมเสาน้ำเกลือ ถังขยะ และกระดานรองหลัง CPR (ABS) จำนวน 14 คัน

  วันที่ 25 มกราคม 2562  ประกาศผู้ชนะ

               ประกาศการจัดซื้อเครื่องปั่นเลือด Centrifuges แบบ 24 หัว จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่  7  มีนาคม  2562

               ประกาศการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 4 เตียง ลงวันที่ 12  มีนาคม  2562

  ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงห้องให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังและห้องแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองไผ่ จำนวน 1 แห่ง  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

              ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงห้องให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังและห้องแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสูงเนิน จำนวน 1 แห่ง  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

             ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ

  วันที่ 21 มีนาคม 2562  ราคากลาง

             ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ  จำนวน 1 เครื่อง  ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 

             ประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อเครื่องปั่นตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด (Blood bank cetrifuge) จำนวน 1 เครื่อง  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

             ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  จำนวน 1 เครื่อง

  วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  TOR

     

 แนวทางการส่งเสริมโภชนการและจ่ายน้ำเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็กปฐมวัย 6 เดือน -5 ปี ในคลินิกสุขภาพเด็กดี  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลกระสัง  รายละเอียดเพิ่มเติม   

 

                 การจัดการความรู้ (KM)

                      - ประกวดแข่งขันด้านวิจัย นวัตกรรม เวที คป.สอ.กระสัง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561

                               ผลงานของ รพ.สต. 17 เรื่อง  และ ของ รพ. กระสัง 3 เรื่อง

                                ภาพมอบรวงวัลงานวิจัย นัตกรรม  

                   - ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม CQI โรงพยาบาลกระสัง ประจำปี 2561

                                ผลงานวิจัย 12 เรื่อง

                                ภาพมอบรางวัลงานวิจัย                  

 

 

                   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

                                 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

                              รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน                          

                                 5 กุมภาพันธ์ 61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 61 (แบบ สขร.1)  บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตนำแบบ สขร.1

                                 2 มีนาคม 61  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 61 (แบบ สขร.1) บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตนำแบบ สขร.1

                               30 มีนาคม 61ายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 61 (แบบ สขร.1)บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตนำแบบ สขร.1

                               3 พฤษภาคม 61ายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 61 (แบบ สขร.1) บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตนำแบบ สขร.1

                              8 มิถุนายน 61ายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 61 (แบบ สขร.1)บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตนำแบบ สขร.1

                              9 กรกฎาคม 61ายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 61 (แบบ สขร.1) บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตนำแบบ สขร.1

                             15 สิงหาคม 61ายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 61 (แบบ สขร.1)บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตนำแบบ สขร.1 

        6  กันยายน 61  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 61 (แบบ สขร.1)บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตนำแบบ สขร.1 

                            5  ตุลาคม 61  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 61 (แบบ สขร.1)บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตนำแบบ สขร.1                                       

                            7  พฤศจิกายน 61  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 61 (แบบ สขร.1)บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตนำแบบ สขร.1      

                           31  ธันวาคม 61  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 61 (แบบ สขร.1)บันทึกข้อความ 

                     31 มกราคม 62 ายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 61 (แบบ สขร.1)บันทึกข้อความ

                   28 กุมภาพันธ์ 62ายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 61 (แบบ สขร.1)บันทึกข้อความ

 


                            11 ธันวาคม 2561 แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
                             - สรุปแผนการจัดซื้อยาประจำปีงบประมาณ 2562
                             - สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

 

                     แผนปฏิบัติการ  2559                     

                                แผนปฏิบัติการ-คปสอ.กระสัง-ปีงบ-2559

                                รายงานผลการวิจัยต้นทุน รพ.กระสัง 2555 

                    ประจำปีงบประมาณ 2556

                                รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุน รพ.กระสัง2556

                         วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                                รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560  

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

postheadericon ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

1 พฤศจิกายน 2560    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ค่าเสื่อม 20%) ปีงบ 2561

10 พฤศจิกายน 2560  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ค่าเสื่อม 70%) ปีงบ 2561 และแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ปีงบ 2561

4 ธันวาคม 2560          ประกาศและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 

8 ธันวาคม 2560       ประกาศเผยแพร่ตัดสินผลการจัดซื้อ(เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อนเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ) หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย "งบลงทุนค่าเสือม 20%"

8 ธันวาคม 2560       ประกาศเผยแพร่ตัดสินผลการจัดซื้อ(เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ AED)และ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบThermal ไม่น้อยกว่าA4)บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร์ จำกัด "งบลงทุนค่าเสื่อม 20%"

8 ธันวาคม 2560       ประกาศเผยแพร่ตัดสินผลการจัดซื้อ(ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ)ไวท์ เปเปอร์ ซัพพลาย"งบลงทุนค่าเสื่อม 70%"

4 มกราคม 2561       ประกาศเผยแพร่จัดจ้างซ่อมแซมห้องให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังและห้องให้บริการผู้ป่วยนอก รพ.สต.บ้านจอม

4 มกราคม 2561         ประกาศเผยแพร่จัดจ้างซ่อมแซมห้องให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังและห้องแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านสวนใหม่

10 มกราคม 2561       ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

23 มกราคม 2561       ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

26 มกราคม 2561       ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

26 มกราคม 2561       ประกาศขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

8 กุมภาพันธ์ 2561      ประกาศขออนุมัติประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร รพ.สต.บ้านหนองพลวง

8 กุมภาพันธ์ 2561      ประกาศขออนุมัติประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร รพ.สต.บ้านเพชร

8 กุมภาพันธ์ 2561      ประกาศขออนุมัติประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร รพ.สต.สองชั้น

14 กุมภาพันธ์ 2561    ประกาศราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1  เครื่อง

3 มีนาคม 2561        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

7 มีนาคม 2561        ประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค แบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน 2 เครื่อง

7 มีนาคม 2561     ประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ เครื่องวัดความยาวรากฟันแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

19 มีนาคม 2561   ประกาศและเพยแพร่ประชาสัมพันธ์ซื้อหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED พร้อมติดตั้ง

21 มีนาคม 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไฟเฟสิค แบบจอสีพร้อมวัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกสซิเจน

27 มีนาคม 2561    ประกาศและเพยแพร่ประชามสัมพันธ์การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ จำนวน 1 เครื่อง

17 เมษายน 2561    ประกาศและเพยแพร่ประชามสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างแบบประกวดราคาผ่านระบบ EGP (e-bidding)งานต่อเติมห้องทันตกรรม ราคา 1,995,700 จำนวน 1 รายการ เอกสารเพิ่มเติม  แบบแปลน , แบบสรุปราคากลาง ปร.4 , แบบสรุปราคากลาง

9 กรกฎาคม 2561   ประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกระสัง

26 กรกฎาคม 2561   ประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างปรับปรุงงานโครงสร้างทางกายภาพห้องแยกโรค  

9 สิงหาคม 2561    ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) รายละเอียดและคุณลักษณะ,เอกาสารประกวดราคาซื้ิอ

9 สิงหาคม 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 

25  ตุลาคม 2561    ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(ค่าเสื่อม)ระดับหน่วยบริการ 70% ประจำปีงบประมาณ 2562

31 ตุลาคม 2561    ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(ค่าเสื่อม)ระดับหน่วยบริการ 20% ประจำปีงบประมาณ 2562

1 พฤศจิกายน 2561    ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 


 

                                

 

 


 

 

 



 

postheadericon ศูยน์ HA

test

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 07:10 น.)

 
paydayinn | Outlook Web App
เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting